REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

§ 1 Definicje legalne

Niniejszy regulamin, przyjmuje następujące definicje legalne poniższych pojęć:

 1. Sklep – niniejszy sklep internetowy działający pod adresem medkor.pl prowadzony w ramach działalności gospodarczej przez Mariusza Chramęga pod firmą este.med Mariusz Chramęga, ul. Piłsudskiego 16, 39-200 Dębica, NIP: 9930098736, REGON: 120364203, adres do doręczeń: este.med Mariusz Chramęga ul. Rzeczna 11, 33­113 Zgłobice, woj. Małopolskie, Polska.
 2. Regulamin Sklepu – oznacza niniejszy regulamin w rozumieniu art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną określający rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sklep, zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz Umów Sprzedaży Produktu, a także tryb postępowania związanego z reklamacją/rękojmią.
 3. Konsument/ Przedsiębiorca na prawach konsumenta (dalej jako: Konsument) – osoba fizyczna korzystająca ze Sklepu i zawierająca umowę ze sprzedawcą w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową lub osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej ( tzw. przedsiębiorca jednoosobowy, dla którego zawarta umowa nie ma charakteru zawodowego lub przedsiębiorca korzystający z wybranych uprawnień konsumentów).
 4. Sprzedający – Mariusza Chramęga prowadzący działalność gospodarczą pod firmą este.med Mariusz Chramęga, ul. Piłsudskiego 16, 39-200 Dębica, NIP: 9930098736, REGON: 120364203. Adres do doręczeń: este.med Mariusz Chramęga, ul. Rzeczna 11, 33­113 Zgłobice, powiat Tarnowski, woj. Małopolskie adres email: kontakt@medkor.pl. Numer telefonu Sprzedawcy: 664412691, Numer rachunku bankowego Sprzedającego: 89 1140 2004 0000 3602 7560 8932.
 5. Dni robocze - dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 6. Konto – indywidualne konto Klienta zawierające dane Klienta, do którego dostęp odbywa się poprzez logowanie z użyciem loginu i hasła. Korzystanie z konta wymaga rejestracji.
 7. Rejestracja - procedura wypełnienia formularza polegająca na rejestracji i kliknięciu pola „Stwórz konto”. W Formularzu Rejestracji niezbędne jest podanie następujących danych: imię i nazwisko/nazwa firmy, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz hasło. W wypadku Usługobiorców niebędących konsumentami niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP. Powyższe umożliwia m.in. dokonywanie zamówień bez konieczności ponownego wypełniania danych Klienta.
 8. Koszyk – funkcjonalność strony internetowej Sklepu umożliwiająca wyświetlenie wybranych przez Klienta produktów, adresu dostawy, danych do faktury, sposobu dostawy, form płatności.
 9. Zamówienie – oświadczenie woli kupna złożone przez Kupującego za pomocą funkcjonalności formularza zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą. Po akceptacji zamówienia przez Sklep dochodzi do zawarcia umowy.
 10. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale posiadająca zdolność prawną, korzystająca funkcjonalności Sklepu.
 11. Produkt/ Produkt gabarytowy – rzecz ruchoma, oferowana w ramach funkcjonalności Sklepu w tym o rozmiarach lub masie wymagających indywidualnych ustaleń w zakresie dostawy i czasu realizacji, parametrów w przypadku konieczności ewentualnego zwrotu – dalej również jako Rzecz/Produkt.
 12. Polityka Prywatności - zbiór zasad dotyczących przetwarzania danych osobowych Klienta zawarty w Regulaminie.
 13. Newsletter – dobrowolna, bezpłatna, realizowana za pośrednictwem poczty e-mail usługa subskrybcji informacji o produktach dostępnych w Sklepie, promocjach etc. pochodzących od Sprzedawcy, którą można aktywować na stronie internetowej Sklepu, na przykład przy wypełnianiu Formularza Zamówienia.
 14. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) – zapis cyfrowy, w szczególności pliki tekstowe przechowywane na urządzeniu końcowym Klienta służące do korzystania ze Sklepu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 15. Umowa o świadczenie usług – stosunek prawny pomiędzy Klientem a Sprzedającym, na podstawie którego Sprzedający za pośrednictwem funkcjonalności Sklepu umożliwia Klientom w drodze elektronicznej w szczególności: złożenie zamówienia, zawarcie umowy kupna sprzedaży, utrzymywanie konta lub/i usługi Newsletter oraz umożliwieniu wystawiania opinii dotyczących produktów będących przedmiotem zamówienia.

§ 2 Postanowienia ogólne

 1. Do korzystania ze Sklepu po stronie Klienta niezbędne są Minimalne wymagania techniczne:
  • urządzenie z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową Mozilla Firefox w wersji 17.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 10.0 i wyższej, Opera w wersji 12.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 23.0. i wyższej, Safari w wersji 5.0 i wyższej, Microsoft Edge w wersji 25.10586.0.0 i wyższe,
  • aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
  • włączona obsługa JavaScript i plików cookies umożliwiająca korzystanie ze Strony Internetowej Sklepu,
  • zalecana minimalna rozdzielczość ekranu to: 1024x768 pikseli.
 2. Składanie zamówień przez Klienta na produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest po założeniu konta zgodnie z postanowieniami Regulaminu lub poprzez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację zamówienia bez zakładania konta.
 3. Wszelkie informacje o produktach dostępnych w Sklepie internetowym stanowią jedynie zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 4. Ceny podane w sklepie wyrażone są w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).
 5. Sklep sprzedaje produkty wyłącznie nowe.
 6. Na końcową kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za produkt oraz koszt dostawy, o której Klient jest informowany na stronach sklepu w trakcie składania zamówienia.
 7. Sklep może oferować oznaczone produkty na promocyjnych warunkach. Produkty do sprzedaży promocyjnej ograniczone są ilościowo. Sprzedaż odbywa się na podstawie kolejności składania zamówień.
 8. Zamieszczanie w Sklepie treści bezprawnych, w szczególności treści sprzecznych z przepisami prawa, w tym o charakterze znieważającym lub zniesławiającym jest niedozwolone.
 9. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Kupującemu i przekazu danych w związku z korzystaniem ze Sklepu, Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione.
 10. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do prowadzenia prac konserwacyjnych systemu teleinformatycznego, mogących powodować utrudnienia lub uniemożliwienie Kupującym korzystania z usług.
 11. W przypadkach szczególnych mających wpływ na bezpieczeństwo lub stabilność systemu teleinformatycznego, Sprzedający ma prawo do czasowego zaprzestania lub ograniczenia świadczenia usług, bez wcześniejszego powiadomienia i przeprowadzenia prac konserwacyjnych mających na celu przywrócenia bezpieczeństwa i stabilności systemu teleinformatycznego.
 12. Sprzedawca dokłada starań w celu zapewnienia poprawnego funkcjonowania Sklepu. Kupujący powinien poinformować Sprzedawcę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Sklepu.

§ 3 Proces zakładania konta w Sklepie

 1. Rejestracja i prowadzenie konta Klienta w sklepie internetowym oraz ewentualna usługa Newsletter są bezpłatne.
 2. Konto prowadzone jest do czasu rezygnacji z prowadzenia konta i zażądania jego usunięcia przez Klienta.
 3. Usunięcie konta możliwe jest w panelu klienta na stronie Sklepu lub poprzez kontakt telefoniczny lub za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail.
 4. Rejestracja konta polega na wypełnieniu i przesłaniu formularza rejestracji Konta po uprzednim zapoznaniu się z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 5. Klient otrzymuje, na wskazany przez siebie adres e-mail potwierdzenie dokonanej rejestracji wraz z loginem oraz danymi kontaktowymi Sklepu.
 6. Rejestracja konta jest równoznaczna z zawarciem pomiędzy Klientem a Sklepem umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną polegającej na prowadzeniu konta Klienta w Sklepie internetowym.
 7. Klient jest zobowiązany do zachowania w tajemnicy loginu i hasła do konta w sklepie.
 8. Logowanie do Konta polega na podaniu przez Klienta loginu i hasła ustanowionych w formularzu rejestracji.
 9. Dane podane przy rejestracji, w tym login i hasło mogą zostać zmienione po zalogowaniu się do konta.
 10. Utworzenie konta w Sklepie umożliwia: <
  • podgląd zamówień,
  • wgląd do historii zakupów,
  • weryfikację statusu realizacji zamówienia,
  • brak konieczności wprowadzania swoich danych przy kolejnych zakupach,
  • zarządzanie udzielonymi zgodami (wyrażanie zgody, wycofanie zgody),
  • modyfikację danych,
  • usunięcie konta.
 11. Klient poprzez fakt podania danych do konta oświadcza, iż dane te są prawdziwe.
 12. Przy zakładaniu konta Klient może zapisać się do usługi Newslettera.
 13. Sklep może zawiesić lub usunąć konto Klienta jeżeli Klient narusza warunki Regulaminu, w szczególności:
  • zamieszcza w treści niedozwolone, w tym naruszające przepisy prawa, prawa osób trzecich lub zasady współżycia społecznego,
  • dane Użytkownika są nieprawdziwe,
  • podane dane nie należą do Klienta.
 14. Przed usunięciem konta Sklep powiadomi Klienta o swoim zamiarze i umożliwi mu odniesienie się do zarzutów w terminie 14 dni od takiego powiadomienia.

§ 4 Zasady składania zamówienia

 1. Zamówienia można składać w następujący sposób:
  • z użyciem formularza pod adresem internetowym Sklepu - w każdym czasie,
  • za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail Sklepu - w każdym czasie,
  • telefonicznie na numer dostępny na stronie internetowej Sklepu - w godzinach pracy Sklepu.
 2. W celu złożenia zamówienia poprzez formularz dostępny na stronie internetowej Sklepu należy dodać produkt/ produkty do koszyka, poprzez kliknięcie pola „Kup Teraz” lub „Dodaj do koszyka”. Następnie można kontynuować zakupy lub kliknąć „Przejdź do realizacji zamówienia”, co rozpoczyna korzystanie z Formularza Zamówienia.
 3. Po wypełnieniu Formularza Zamówienia i kliknięciu na stronie Sklepu Internetowego pola „Złóż zamówienie” – (do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych) należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Sklepu Internetowego.
 4. W Formularzu Zamówienia niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych dotyczących Klienta: imię i nazwisko/nazwa firmy, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz danych dotyczących Umowy Sprzedaży: Produkt/y, ilość Produktu/ów, miejsce i sposób dostawy Produktu/ów, sposób płatności. W wypadku Klientów niebędących konsumentami niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP.
 5. W celu złożenia telefonicznego zamówienia należy skontaktować się ze Sklepem telefonicznie, od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) od godzinach od 9.00 do 18.00 pod numerem telefonu 664 412 691 (opłata zgodnie z taryfą operatora).
 6. Zamówienia są obsługiwane i realizowane w dni robocze, w godzinach pracy Sklepu, tj. 9.00-18.00.
 7. Klient zobowiązany jest do podania danych niezbędnych do przyjęcia i realizacji Zamówienia, tj. nazwę, kod oraz ilość zamawianego Produktu, imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej (e-mail), numer telefonu, adres dostawy Zamówienia, wybraną formę płatności (przedpłata na podstawie dokumentu proforma lub płatność za pobraniem) oraz ewentualnie dane do faktury.
 8. Po złożeniu zamówienia za pośrednictwem telefonu oraz jego weryfikacji, Sklep prześle na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej (e-mail) potwierdzenie przyjęcia Zamówienia.
 9. W celu złożenia Zamówienia za pomocą poczty elektronicznej (e-mail) należy podać dane niezbędne do przyjęcia i realizacji zamówienia, tj. nazwę, kod oraz ilość zamawianego Produktu, imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej (e-mail), numer telefonu, adres dostawy Zamówienia, wybraną formę płatności (przedpłata na podstawie dokumentu proforma lub płatność za pobraniem) oraz ewentualnie dane do faktury.
 10. Po złożeniu zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz jego weryfikacji Sklep prześle na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej potwierdzenie przyjęcia Zamówienia.
 11. Sklep dokłada wszelkich starań, aby opisy dotyczące każdego produktu znajdujące się na stronie Sklepu, a także dostępność produktów była zgodna ze stanem rzeczywistym. Jednakże z przyczyn niezależnych od Sklepu może się zdarzyć sytuacja, w której zamówiony przez Klienta produkt nie będzie dostępny w Sklepie.
 12. W przypadku braku zamówionego produktu lub braku możliwości realizacji zamówienia Klienta z innych przyczyn, w tym także, jeśli jego zakup od dostawców Sklepu, nie będzie możliwy w czasie przewidzianym na realizację Zamówienia, Sklep poinformuje Klienta o zaistniałej sytuacji wysyłając wiadomość na wskazany przez Klienta adres poczty elektronicznej (e-mail) lub przekaże informację drogą telefoniczną na numer wskazany przez Klienta. W takim przypadku Zamówienie jest anulowane.
 13. W przypadku, gdy realizacja części Zamówienia nie będzie możliwa z przyczyn wskazanych w ustępie poprzedzającym, Sklep może zaproponować Klientowi:
  • anulowanie całości Zamówienia (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta, Sprzedający będzie zwolniony z obowiązku realizacji Zamówienia);
  • anulowanie Zamówienia w części, w której realizacja nie jest możliwa w wyznaczonym terminie (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta Zamówienie zostanie zrealizowane w części, przy czym Sprzedający będzie zwolniony z obowiązku jego realizacji w pozostałym zakresie);
  • podział Zamówienia i wyznaczenie nowego terminu realizacji w odniesieniu do tej części Zamówienia, której realizacja nie jest możliwa w pierwotnie wyznaczonym terminie (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta wysłanie składających się na Zamówienie produktów zostanie dokonane w kilku odrębnych przesyłkach, zaś Klient nie będzie ponosił dodatkowych kosztów związanych z podziałem Zamówienia na kilka wysyłek).
 14. W przypadku, gdy Klient nie wybierze żadnego ze sposobów realizacji Zamówienia w sytuacji, o której mowa w ust. powyżej (w tym również w przypadku braku możliwości nawiązania kontaktu z Klientem z przyczyn nieleżących po stronie Sklepu), Sklep dostarczy Klientowi Produkty, co do których Zamówienie może być zrealizowane w terminie, w pozostałym zakresie Zamówienie zostanie anulowane, o czym Klient zostanie powiadomiony na adres poczty elektronicznej (e-mail) wskazany przez Kupującego w procesie składania Zamówienia. Anulowanie Zamówienia w części, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, może nastąpić nie później, niż do dnia upływu terminu realizacji Zamówienia, a jeżeli termin ten nie został określony, w terminie 30 dni od daty jego przyjęcia do realizacji przez Sklep. Klient może odstąpić od umowy w zakresie, w jakim została zrealizowana.
 15. W przypadku anulowania Zamówienia, jeśli zapłata za Przedmiot Zamówienia została dokonana (w całości lub w części), Sklep zwróci Klientowi zapłaconą kwotę.
 16. W formularzu Zamówienia Klient musi podać prawdziwe dane osobowe. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych. Sklep zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji Zamówienia w sytuacji, gdy Klient podał nieprawdziwe dane lub gdy dane te budzą uzasadnione wątpliwości Sklepu co do ich poprawności. W takim przypadku Klient zostanie poinformowany telefonicznie lub poprzez pocztę elektroniczną (e-mail) o wątpliwościach Sklepu. W takiej sytuacji Klientowi przysługuje prawo wyjaśnienia wszelkich okoliczności związanych z weryfikacją prawdziwości podanych danych. W przypadku braku danych pozwalających na podjęcie kontaktu z Klientem, Sklep udzieli wszelkich wyjaśnień po podjęciu kontaktu przez Klienta.

§ 5 Wykonanie umowy sprzedaży

 1. Po złożeniu zamówienia sklep niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez sklep Klientowi wiadomości e-mail na podany w trakcie składania zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta umowa sprzedaży między Klientem a Sklepem.
 2. Warunkiem sfinalizowania zakupów w Sklepie jest podanie wszelkich wymaganych treścią formularza danych Klienta oraz zaznaczenie odpowiedniego pola stanowiącego wyrażenie zgody Klienta na przetwarzanie jego danych osobowych przez Sprzedającego oraz pola dotyczącego potwierdzenia zaznajomienia się i akceptacji niniejszego Regulaminu.
 3. W przypadku wyboru przez Klienta:
  • płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, BLIK, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy sprzedaży - w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.
  • płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.
 4. W przypadku zamówienia produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin.
 5. W przypadku zamówienia produktów o różnych terminach dostawy, Klient ma możliwość żądania dostarczenia produktów częściami lub też dostarczenia wszystkich produktów po skompletowaniu całego zamówienia. Za każdą przesyłkę częściową Klient ponosi koszt dostarczenia przesyłki przez sklep.
 6. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:
  • W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatnością elektroniczną lub kartą płatniczą - od dnia uznania rachunku bankowego sklepu.
  • W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem – od dnia zawarcia umowy sprzedaży
 7. Dostawa produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że umowa sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy produktu są wskazywane Klientowi na stronach sklepu internetowego oraz w trakcie składania zamówienia.
 8. Fakturę potwierdzającą wykonanie zamówienia, Klient otrzymuje przy odbiorze zamówienia pod podanym adresem dostawy lub gdy Strony tak uzgodnią drogą elektroniczną. W przypadku niedołączenia faktury, Klient może złożyć reklamację.

§ 6 Metody dostawy oraz płatności

 1. Klient może skorzystać z następujących metod płatności: Karta kredytowa, Przelewy 24, BLIK, PayPal, płatność przy odbiorze.
 2. W przypadku zakupu produktów gabarytowych czas realizacji zamówienia ustalany jest indywidualnie pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą.
 3. Koszty dostawy zostaną umieszczone na fakturze VAT jako oddzielna pozycja. O kosztach przesyłki Klient jest informowany przed akceptacją zamówienia.
 4. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy zamówionego produktu:
  • przesyłka kurierska DPD, przesyłka INPOST
  • odbiór osobisty w punkcie odbioru
  • ustalony indywidualnie z Klientem sposób dostawy.
 5. Dostawa Zamówienia na zasadach określonych niniejszym Regulaminem jest realizowana tylko na terenie Polski.
 6. Realizacja zamówienia następuje:
  • w przypadku przesyłki płatnej w trybie przedpłaty, Sprzedawca wysyła Zamówienie w terminie od 1 do 5 dni roboczych od momentu zaksięgowania na koncie Sklepu zapłaty za Zamówienie we właściwej wysokości
  • w przypadku przesyłki pobraniowej, czyli płatności przy odbiorze – Sprzedawca wysyła Zamówienie terminie od 1 do 5 dni roboczych, od dnia powiadomienia Kupującego o przyjęciu Zamówienia do realizacji,
 7. Do terminów realizacji Zamówienia nie wlicza się dnia, w którym Kupujący został poinformowany o przyjęciu zamówienia do realizacji.§ 7 Prawo odstąpienia od umowy i postanowienia dla przedsiębiorców

 1. Konsument, który zawarł Umowę sprzedaży, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny.
 2. Bieg terminu do odstąpienia od Umowy sprzedaży rozpoczyna się od chwili objęcia Produktu w posiadanie przez Konsumenta, lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik.
 3. Zwracany Produkt należy dostarczyć lub przesłać na adres: Mariusz Chramęga este.med Mariusz Chramęga, ul. Piłsudskiego 16, 39-200 Dębica,
 4. Konsument może odstąpić od Umowy sprzedaży składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie to może zostać złożone przykładowo pisemnie na adres Sprzedawcy: Mariusz Chramęga este.med Mariusz Chramęga, ul. Piłsudskiego 16, 39-200 Dębica lub też za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e -mail Sprzedawcy, tj.: kontakt@medkor.pl. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór został zamieszczony przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu pod adresem: Formularz odstąpienia pod adresem: LINK.
 5. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Sprzedawca niezwłocznie potwierdza Konsumentowi oraz Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta otrzymanie formularza złożonego za pośrednictwem strony internetowej.
 6. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży, jest ona uważana za niezawartą.
 7. Jeśli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
 8. Sprzedający ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, zwrócić mu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt Dostawy do Konsumenta lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta do chwili otrzymania z powrotem produktu lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu odesłania go, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 9. Zwrot kosztu dostarczenia rzeczy Kupującemu nie dotyczy żadnych dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego.
 10. Konsument ma obowiązek zwrócić Produkt Sprzedającemu niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru na adres Sprzedającego przed upływem tego terminu.
 11. Jeśli ze względu na swój charakter produkt nie może zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą, Sprzedający informuje Konsumenta oraz Przedsiębiorcę z uprawnieniami Konsumenta o kosztach zwrotu rzeczy na Stronie Internetowej Sklepu.
 12. Konsument oraz Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza sposób konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 13. Sprzedający dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta chyba, że Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 14. Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów, w których produkt jest rzeczą ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mającą krótki termin przydatności do użycia.
 15. Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów, w których rzecz jest dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, w odniesieniu do której po otwarciu opakowania nie można jej zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
 16. Klient ponosi koszty zwrotu produktu do Sprzedającego. Przesyłki wysłane na koszt sklepu (np. za pobraniem) nie będą akceptowane (przesyłki nie będą odbierane, w związku z czym towar uznaje się za niezwrócony).
 17. Sprzedającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej z Klientem, który nie jest Konsumentem w rozumieniu powszechnie obowiązującego prawa w terminie 14 dni roboczych od dnia jej zawarcia, bez podania przyczyny, co nie stanowi dla Klienta niebędącego Konsumentem podstawy do żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedającego.
 18. Sprzedający w odniesieniu do Klientów niebędących Konsumentami ma ewentualne prawo wyboru sposobu płatności, zastrzeżenia dokonania przedpłaty części lub całości ceny sprzedaży bez względu na wybrany przez Klienta sposób płatności oraz fakt zawarcia Umowy Sprzedaży.
 19. Zastrzega się, iż korzyści i ciężary związane z Produktem/Produktem Gabarytowym oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia tegoż przechodzą na Klienta niebędącego Konsumentem z chwilą wydania przez Sprzedawcę Produktu/Produktu Gabarytowego przewoźnikowi.
 20. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od momentu przyjęcia Produktu/ Produktu Gabarytowego do przewozu aż do wydania go Klientowi, jak również za opóźnienie w dostarczeniu przesyłki.
 21. W przypadku wysyłki Produktu/ Produktu Gabarytowego do Klienta za pośrednictwem przewoźnika Klient nie będący Konsumentem jest zobowiązany zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu/Produktu Gabarytowego, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.
 22. Sprzedający może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Klientowi niebędącemu Konsumentem oświadczenia o jej wypowiedzeniu.

§ 8 Reklamacje i Rękojmia

 1. Reklamacje, w tym reklamacje dotyczące działania sklepu Internetowego lub dotyczące usług świadczonych drogą elektroniczną, mogą być zgłaszane do sklepu:
  • pisemnie na adres do doręczeń,
  • za pośrednictwem e-maila,
  • droga telefoniczną.
 2. Reklamacja powinna zawierać dane osoby lub podmiotu składającego reklamację (imię i nazwisko lub pełna nazwa, dokładny adres lub adres e-mail) jak również wskazanie przyczyny reklamacji oraz treść żądania.
 3. Odpowiedź na reklamację udzielana jest w sposób odpowiadający sposobowi przesłania reklamacji, tj. listem poleconym na podany w reklamacji adres albo za pomocą wiadomości e-mail, na adres e-mailowy podany w reklamacji lub z którego została przesłana reklamacja, w terminie do 30 dni od dnia otrzymania reklamacji, chyba że niniejszy regulamin lub też bezwzględnie obowiązujący przepis prawa przewiduje krótszy termin na udzielenie odpowiedzi na reklamację.
 4. Skorzystanie przez Klienta z procedury reklamacyjnej jest dobrowolne.
 5. Sklep nie odpowiada za wady będące efektem zwykłej prawidłowej eksploatacji produktu.
 6. Jeżeli Towar ma wadę:
  • Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy sprzedaży, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni Towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wad. Klient może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Towaru wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Klienta inny sposób zaspokojenia,
  • żądać wymiany Towaru wadliwego na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest obowiązany wymienić Towar wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową sprzedaży Towaru wadliwego w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe lub w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z Umową sprzedaży wymagałoby nadmiernych kosztów. Koszty naprawy lub wymiany ponosi Sprzedawca.
 7. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć rzecz wadliwą na adres Sprzedawcy. W wypadku Klienta będącego Konsumentem, koszt dostarczenia pokrywa Sprzedawca.
 8. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od wydania Towaru Klientowi. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku, lecz termin ten nie może zakończyć się przed upływem terminu określonego w zdaniu pierwszym. W tym terminie Klient może odstąpić od Umowy sprzedaży lub złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny z powodu wady Towaru. Jeżeli Klient żądał wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady, termin do odstąpienia od Umowy sprzedaży lub złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany Towaru lub usunięcia wady.
 9. Sprzedawca w ciągu 14 dni od dnia żądania zawierającego reklamację, ustosunkuje się do reklamacji Towaru lub reklamacji związanej z realizacją Umowy sprzedaży zgłoszonej przez Klienta.
 10. Nieustosunkowanie się przez Sprzedającego do reklamacji w terminie 14 dni jest równoznaczne z jej uznaniem.
 11. Klient może zgłosić Sprzedawcy reklamację w związku z korzystaniem z usług nieodpłatnych świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę. Reklamacja może być złożona w formie elektronicznej i przesłana na adres email sklepu internetowego. W zgłoszeniu reklamacyjnym Klient winien zawrzeć opis zaistniałego problemu. Sprzedawca niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni rozpatruje reklamacje i udziela Klientowi odpowiedzi.

§ 10 Gwarancja

 1. Produkty sprzedawane przez Sklep mogą być objęte gwarancja udzielona przez producenta, dystrybutora lub przez inny podmiot trzeci (tzw. gwaranta).
 2. Uprawnienia z tytułu gwarancji należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi w karcie gwarancyjnej lub oświadczeniu gwarancyjnym gwaranta. Gwarancja (jeżeli jest nią objęty sprzedany produkt) nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady sprzedanego produktu.
 3. Klient może reklamować produkt posiadający wady: korzystając z uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji – Klient może zgłosić się bezpośrednio do serwisu gwarancyjnego albo do sklepu.

§ 11 Dane osobowe, polityka prywatności i cookies

 1. Dane osobowe podawane przez Klientów w Sklepie Internetowym przetwarzane są przez Sprzedającego, który jest ich administratorem (Administrator danych).
 2. Dane osobowe Klientów przetwarzane są w celu świadczenia usług drogą elektroniczną, zawierania z Klientem i wykonywania umów sprzedaży produktów zamówionych przez Klienta w Sklepie Internetowym, a w przypadku wyrażenia przez Klienta zgody, również w celu świadczenia usługi Newslettera.
 3. Klient ma dostęp do treści swoich danych osobowych po zalogowaniu się na konto Klienta (zakładka „Moje Konto”) lub poprzez zgłoszenie od Sklepu. Klient ma prawo do: dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu, cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem poprzez kontakt z Administratorem danych.
 4. Odbiorcami danych osobowych mogą być pracownicy Administratora danych, firmy kurierskie, instytucje płatnicze (np. PayPal, Przelewy 24), dostawcy usług IT (np. dostawcy serwerów i oprogramowania, programiści), Google (adresy IP, dane informatyczne powiązane z przeglądarką Klienta np. pliki Cookies, rodzaj i ustawienia przeglądarki oraz urządzenia końcowego Klienta, aktywność na Stronie Sklepu, informacje o zakupach, sposobach płatności i dostawy).
 5. Dane są przechowywane przez czas wymagany regulacjami podatkowymi powiększony o okres przedawnienia ewentualnych roszczeń zarówno Administratora danych jak i Klienta.
 6. Dane mogą być również przetwarzane m.in. w sytuacjach takich jak: konieczność partycypacji w procesie sądowym, oparte na przepisach prawa uzasadnione żądanie uprawnionych instytucji państwowych, zabezpieczanie danych w celu dochodzenia roszczeń itp.
 7. Administrator danych nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych lub niekompletnych danych osobowych przez Klienta.
 8. Klient, a także każdy korzystający ze sklepu, którego dane dotyczą ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 9. Za dodatkową zgodą udzieloną przez Klienta, zgromadzone dane osobowe mogą być również wykorzystywane w celach promocyjnych i marketingowych, w tym w szczególności w celu przedstawiania Klientowi oferty handlowej sklepu oraz innych informacji marketingowych związanych ze Sklepem.
 10. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się odpowiednio przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
 11. W celach statystycznych oraz w celu zapewnienia jak najwyższej jakości usług (dostosowanie zawartości stron internetowych do upodobań Klienta, tworzenie statystyk umożliwiających ulepszanie struktury i zawartości strony internetowej Sklepu, utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu po zalogowaniu, dostarczania zindywidualizowanych ofert, Sklep korzysta z informacji zapisywanych przez serwer na urządzeniu odbiorczym Klienta, które następnie są odczytywane przy każdorazowym połączeniu się przeglądarki internetowej (tzw. pliki cookies).
 12. Klient może w dowolnym momencie określić warunki przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez Sklep Internetowy do plików cookies za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej, w tym zmienić ustawienia przeglądarki, tak aby nie akceptowała ona takich plików lub informowała o ich przesyłaniu. Należy jednak pamiętać, iż nieakceptowanie plików cookies może spowodować utrudnienia w korzystaniu ze sklepu.

§ 12 Postanowienia końcowe i rozstrzyganie sporów

 1. Sprzedający może dokonywać zmian w Regulaminie Sklepu w przypadku: zmiany przepisów powszechnie obowiązującego prawa, wszelkich wytycznych lub zaleceń uprawnionych organów administracji publicznej, zmiany warunków technicznych świadczenia usług drogą elektroniczną, zmiany sposobu płatności i dostaw, zmiany danych teleadresowych, nazw, numerów identyfikacyjnych, adresów, generujące konieczność modyfikacji treści Regulaminu. O każdej zmianie sklep poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta.
 3. W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej Umowy sprzedaży, strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie.
 4. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.
 5. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie swoich uprawnień oraz w sprawie sporu między nim, a sklepem między innymi zwracając się do powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów. Informacje dla konsumentów, w tym informacje na temat możliwości uzyskania pomocy, dostępne są również na stronie internetowej Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (uokik.gov.pl) w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.
 6. Pod adresem https://ec.europa.eu/consumers/odr konsument ma dostęp do rozstrzygania sporów konsumenckich drogą elektroniczną za pomocą unijnej platformy internetowej (platforma ODR). Platforma ODR stanowi wielojęzyczną, interaktywną stronę internetową dla obsługi konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporów wynikających z zawarcia na odległość umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.
 7. W razie wystąpienia sporu pomiędzy Sklepem a Klientem, istnieje możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń w drodze mediacji, dostęp do tych procedur możliwy jest za pośrednictwem instytucji zajmujących się mediacją.
 8. Ewentualne spory powstałe między Klientem niebędącym Konsumentem a sklepem, rozstrzygane będą przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby Sklepu.
 9. Rozstrzyganie sporów powstałych pomiędzy sklepem, a Konsumentem zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa polskiego.
 10. Sprzedający ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, lecz w przypadku umów zawieranych z Klientami będącymi Przedsiębiorcami Sprzedawca ponosi odpowiedzialność tylko w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody i w granicach rzeczywiście poniesionych strat przez Klienta będącego Przedsiębiorcą.